Free Websites at Nation2.com
Translate this Page
Total Visits: 189

Кыргыз тилиндеги мучолор

Кыргыз тилиндеги мучолор

Суперстан: Кыргыз тилиндеги фразеологизмдер - Суперстан
Download: Кыргыз тилиндеги мучолор
Биз айттык, «өзүңөрдү өзуңөр эле кичирейтип, мокотуп колуңарды да тилиңерди да кыркып бүттүңөр. Негизи эле жолдо жүргөндө кечикмей адатым бар. Бир чыдаса ошол гана чыдап, биздин муңду бирге тартат. Группанын бир мааниси топ.


Ошол сыяқтуу эле, ким қайсы эгемен өлкөнүн МАМЛЕКЕТТИК ТИЛИнде сүйлөсө да, ошондой эле түшүнүк берээрин да билебиз. «ЧОКУ БОЛОТ ТООЛОРДУН БИЙИК ЖЕРИ, ЧОКУДАЙ БОЛ, КЫРГЫЗДЫН ЖИГИТТЕРИ!..


Суперстан: Кыргыз тилиндеги фразеологизмдер - Суперстан - Тилдүү журналисттерибиз, биздин жаштарыбыз пир кумир тутуп, үлгү алчу биздин көрүнүктүү Мамлекет жетекчилерибиз, саясатчыларыбыз, искуство жана спорт чеберлерибиз, белгилүү аалым, илимпоз, депутат жана министрлерибиз, қырғыз қалқынын қаймағы болчу интелигенттерибиз, ыйық мекенибиз Қырғыз Республикабызда жана анын аймағында, бөтөн өлкө болғон Орусия Федерациясынын Мамлекеттик Тилинде сүйлөшүп, аны даңазалашат рекламалашат , жайылтышат экспансиялашат , өнүктүрүшөт развивают.

 

Примеры переводов: бета Кыргыз тили Кыргызский Русский Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили - кыргыз тили. Государственный язык Кыргызской Республики является кыргызский язык.. АКШ элчилиги Интернет баракчасын кыргыз тилинде чыгарды Посольство США запускает кыргызскую версию своего сайта. АКШ элчилиги аудио китептердин кыргыз тилинде чыгышын колдойт Посольство США поддерживает выпуск аудио-книги на кыргызском. АКШ элчилиги аудио китептердин кыргыз тилинде чыгышын колдойт. Посольство США поддерживает выпуск аудио-книги на кыргызском. Бул долбоордун негизги максаты кыргыз тилин «Google Translate» кызматына киргизүү. Кыргыз тилинде окугандарда 38,6% жана өзбек тилин окугандарда 33,3% бул кыйла төмөн. Сonsiderably ниже ievel показали ученики школ с кыргызским языком обучения 38,6% и узбекском 33,3%.. Окутуу кыргыз тилиндеги мектептерде башка улуттардын бдан ашык балдары да окушат. Школы с учеников с кыргызским языком обучения также научить детей других национальностей более 6 национальностей.. Окутуу кыргыз тилиндеги мектептердин окуучуларынын негизги бөлүгүн кыргыз улутундагы балдар түзөт - 98,9%. Основная масса учащихся кыргызских школах дети Кыргызской nationality- 98,9%.. Окутуучу кыргыз тилиндеги мектептерде тапшырманы 79,0%, орусча - 74,4%, ал эми өзбекче - 62,1 окуучу аткара алышты. В школах с учениками учат на кыргызском, 79,0% школьников прошли, на русском - 74,4% и узбекско - 62,1%.. Англис жана орус тилдериндеги чыккан бул сыяктуу баардык маалыматты эми кыргыз тилинде да окуй аласыздар. Ранее доступный на английском и русском, вся эта информация теперь будет доступен на кыргызском языке, а также.. Анын ою боюнча өзбек тилиндеги тесттин болушу конституцияны бузат, анда орус жана кыргыз тилинин гана статусу бар. По их мнению, существование теста узбекской нарушает конституцию, которая обеспечивает только для статуса кыргызском и русском языках.. Google котормо кызматы Интернет аркылуу 60тан ашуун тилде акысыз котормо жасайт. Алардын ичине кыргыз тили да жакында кирет. Google Перевести предоставляет бесплатную онлайн-трансляцию более чем в 60 языках, который скоро включают кыргызов.. Бул блоктун тапшырмасын окуучулардын 30,1 %ы гана аткара алышты: кыргыз тилинде окугандар - 24,1%, орус тилинде окугандар - 31,8%, өзбекче - 55,2%. Только 30,1% учеников прошли секцию: школы с учащимися с кыргызским языком обучения - 24,1%, на русском - 31,8% и на узбекском - 55,2%.. Веб-сайттын кыргыз тилинде чыгышы бул элчиликтин Интернетте кыргыз тилиндеги маалыматты жайылтуу демилгесинин бир бөлүгү болуп эсептелинет. Сайт Кыргызско-язык является частью инициативы посольства, чтобы поддержать развитие информационных кыргызско-языковой в Интернете.. Кыйла олуттуу төмөндөөлөр окутуу өзбек жана орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде жана азыраак окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде байкалууда. Снижение образования была более заметным в сельских школах, чем в городах, и где ученики учат на узбекском и русском языках и в меньшей степени на кыргызском.. Окутуу кыргыз тилиндеги мектептерде 1225 окуучу, окутуу орус тилиндеги мектептерде - 508 окуучу жана окутуу өзбек тилиндеги мектептерде - 261 окуучу текшерилди. Интернеттеги кыргыз тилиндеги маалыматка кошумча, АКШ элчилиги алты Американын классикалык новеллаларын кыргыз тилине которгонго жана басып чыгарууга жардам берди. В дополнение к информации, доступной онлайн на кыргызском, посольство США также финансирует перевод и публикацию шести классических американских романов.. Турмуштук көндүмдөрдү жетишерлик деңгээлде 60,0% окуучу көрсөттү:алардын ичинде 47% окуучу кыргыз тилинде окугандар, 76,9% - орус тилинде окугандар жана 87,0% - өзбек тилин окугандар. Баллдын жарымынан ашыгын топтой албаган окуучулардын саны окутуу кыргыз тилиндеги мектептерде окутуу орус жана өзбек тилиндеги мектептерге караганда эки эсе жогору экенин белгилейбиз. Примечательно, что количество учеников в школах с преподаванием на кыргызском, что не смогли забить больше, чем 50% отметок является вдвое больше, чем школ с преподаванием на русском и узбекском языках..

 

Как отмечается, срок аренды составит около полувека, а площадь отданной дипломатам из Поднебесной территории составит 3,3 гектара. Жогору жакта белгилеп кетсек да, дагы айрым бир фактылардын бир-экөөсүн кайрадан эске сала кетүү керек деп ойлойм. Мындан артык эмне дешке болот? «Кыргыз Көчү» то обунун башкы талабы, сунушу катары карап, Кеңешме топ сөзсүз эске аласыздар деп эсептейбиз. Мааниси — кабар, дайын: дайынсыз жоголду, кабарсыз кетти. «ЧОКУ БОЛОТ ТООЛОРДУН БИЙИК ЖЕРИ, ЧОКУДАЙ БОЛ, КЫРГЫЗДЫН ЖИГИТТЕРИ!.. Кыргыз тилинде стипендия, пенсия, пособие, диплом, аттестат, сертификат, грамота, патент дегендер бирдей статустагы терминдер катары төл сөзүбүздөй болуп колдонулуп келатат. Беш киши чогу келсе экөөсү эшикке чыгып турушу керек. Бирок ошонун баары элге жеттиби? Алдуу күчтүү азаматтарыбыз; Үзөңгү Қууш, Қарқыра, Үңкүр Тоо, Қум Төр, Бүргөндү сяқтуу жерлерибизди жана кендерибизди, өзүбүздүн Мамлекеттик қылмышкерлерибиз менен диверсант чыққынчыларыбыздан қорғоғон сыяқтуу; Биз, қырғыздардын МАМЛЕКЕТТИК символикалары менен Тилин жана руханий интеллектуалдық байлықтарын, Мамлекеттик қылмышкерлер менен чыққынчылардан, қур дегенде ачуу чындықты фактты бетке айтып, аалам торғо айқын жазып жарыялап, қорғоп турсақ, эң оболу өзүбүз тарбияланабыз жана қырғыз инсан болуп қайра жаралабыз. Не бир китептер чыгып жатат.

Орусча суйломдор кандайча тузулот